Translate

Hadits Riwayat Ahmad Pilihan Untuk Belajar

Hadits Riwayat Ahmad Pilihan Untuk Belajar

1. dari Abu Hurairah Bahwasanya ia berkata; Seorang lelaki dari kaum muslimin datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di masjid, lalu dia menyeru beliau dan berkata; "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, " tetapi beliau berpaling, lalu lelaki itu mendatangi dari arah depan Rasulullah seraya berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, " tetapi beliau tetap berpaling, sampai-sampai beliau lakukan hal itu hingga empat kali, maka ketika lelaki tersebut mengakui atas dirinya berzina hingga empat kali, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya, dan beliau bertanya: "Apakah kamu punya sakit gila?" ia menjawab; "Tidak, " beliau bertanya lagi: "Apakah kamu telah menikah?" ia menjawab; "Ya, " maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bawa lelaki ini dan rajamlah." Ibnu Syihab berkata; Orang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, ia berkata; "Aku termasuk orang yang ikut merajamnya, kami merajamnya di tanah lapang, maka ketika ia terkena lemparan batu ia kabur, kami lalu menangkapnya kembali dan kemudian marajamnya."

- Hadits Riwayat Ahmad

2. Anas bin Malik ia berkata; "Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan ataupun dengan piring, dan beliau juga tidak pernah dibuatkan roti yang dilembutkan." Yunus berkata; Aku bertanya kepada Qotadah; "Lalu mereka makan dengan apa?" ia menjawab; "Di atas sufroh (kulit yang dihamparkan untuk meletakkan makanan)."

- Hadits Riwayat Ahmad

3.  'Amr berkata; saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa membebaskan seorang budak muslim, maka dari setiap anggota tubuh budak itu akan membebaskannya dari neraka. Barangsiapa yang beruban di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya pada Hari Kiamat. Barangsiapa yang melempar dengan satu panah lalu sampai dan tepat sasarannya atau meleset, maka sebagaimana orang yang membebaskan budak dari anak Isma'il."

- Hadits Riwayat Ahmad

4. Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda saat berkhutbah dihaji wada' beliau menunggangi Jad'a` seraya meletakkan kaki di pijakan kaki kendaraan seraya memperlamban, beliau bersabda; "Apa kalian tidak mendengar?" orang yang berada paling belakang berkata; Apa yang baginda katakan? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Sembahlah Rabb kalian, shalatlah lima waktu, puasalah ramadhan, tunaikan zakat harta kalian, taatilah pemimpin kalian niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian." Saya berkata padanya; Sejak kapan kau mendengar hadits ini hai Abu Umamah? Ia menjawab; Saat aku berusia tigapuluh tahun.

- Hadits Riwayat Ahmad

5. dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla berfirman pada hari kiamat; 'Dimanakah hari ini orang-orang yang saling mencinta karena keagungan-Ku? Aku akan menaunginya dalam naungan-Ku pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Ku.'"

- Hadits Riwayat Ahmad

6. dari Jabir bin Abdullah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk masjid dan ternyata ada sekelompok orang yang membaca Al Qur'an. (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: bacalah Al Qur'an dan carilah ridha Allah Azzawajalla sebelum datangnya sebuah kaum yang membacanya sebagaimana dia menegakkan bejana, mereka mengharapkan pahala yang disegerakan (materi-duniawi) dan tidak mengharapkan pahala yang ditangguhkan (akherat).

- Hadits Riwayat Ahmad

7. dari Abu Musa bahwa ia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di tempat pembuangan hajat, sementara di tangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terdapat sebatang kayu yang beliau pasang antara air dan tanah. Kemudian datang seorang laki-laki meminta izin untuk dibukakan (pintu), maka beliau pun bersabda: "Bukalah baginya (pintu) dan sampaikan padanya berita gembira berupa surga." Dan ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakar radliallahu 'anhu. Maka saya pun membukakan (pintu) untuknya, dan menyampaikan padanya berita gembira dengan surga. Kemudian datang lagi seorang laki-laki dan meminta izin untuk dibukakan pintu. Beliau bersabda: "Bukalah (pintu) untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga." Ternyata laki-laki itu adalah Umar radliallahu 'anhu. Saya pun membuka (pintu) baginya dan memberinya kabar gembira dengan surga. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan meminta untuk dibukakan (pintu). Beliau bersabda: "Bukalah (pintu) untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga (setelah mendapatkan fitnah besar) yang akan menimpanya." Ternyata laki-laki itu adalah Utsman radliallahu 'anhu. Saya pun membuka (pintu) untuknya dan memberinya kabar gembira. Maka ia pun berkata, "Allah-lah yang Maha memberi pertolongan." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Utsman yakni Ibnu Ghiyats, dari Abu Utsman dari Abu Musa Al Asy'ari ia berkata; Saya pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada Kakus di kota Madinah. Maka ia pun menyebutkan makna hadits Yahya. Hanya saja ia mengatakan terkait dengan ungkapan Utsman radliallahu 'anhu; "ALLAHUL MUSTA'AAN ALLAHUMMA SHABRAN WA 'ALALLAHIT TUKLAAN (Allah Maha Menolong, Ya Allah berilah kesabaran padaku. Dan kepada Allahlah diserahkan segala urusan)."

- Hadits Riwayat Ahmad

8. dari Abu Dzar dia berkata, "Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Allah Azza Wa Jalla berfirman: "Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang berdosa kecuali yang telah aku maafkan, maka mohonlah ampun kepada-Ku pasti aku ampuni kalian. Barangsiapa mengetahui bahwa Aku mampu memberikan ampunan kemudian dia memohon kepada-Ku dengan kekuasaan-Ku, maka Aku pasti akan mengampuninya tanpa perduli. Kalian adalah orang yang sesat kecuali yang Aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepada-Ku pasti Aku akan berikan petuntuk kepada kalian. Kalian adalah orang-orang misikin kecuali yang Aku berikan kecukupan, maka mintalah kepada-Ku pasti kalian akan Aku beri kecukupkan. Seandainya orang-orang yang telah terdahulu dan yang paling terakhir dari kalian, yang masih hidup dan yang sudah mati dari kalian, yang masih basah dan yang sudah kering dari kalian, mereka semua keadaannya menyatu menjadi manusia yang hatinya paling jelek dari hamba-Ku, kesemua itu tidak mengurangi kekuasaan-Ku walau sebesar sayap nyamuk pun, demikian pula seandainya mereka keadaannya menyatu menjadi manusia yang hatinya paling takwa dari hamba-Ku, semuanya tidak akan menambah kepada kekuasaan-Ku walaupun sebesar sayap nyamuk. Seandainya orang-orang yang telah terdahulu dan yang paling terakhir dari kalian, yang masih hidup dan sudah mati dari kalian, yang masih basah dan yang sudah kering dari kalian berkumpul menjadi satu, lalu setiap dari mereka memohon kepada-Ku menurut keinginannya dan Aku mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka, maka semuanya itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali seperti salah seorang dari kalian yang berjalan di tepi lautan kemudian dia menyelupkan jarum ke dalamnya lalu mengangkatnya kembali, seperti itu tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku. Sesungguhnya Aku Maha Pemurah, Maha mulia, dan tempat bergantung. Pemberian dan siksaku cukup dengan perkataan, maka jika Aku berkehendak terhadap sesuatu cukup Aku katakan 'jadilah' maka jadilah dia." Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid dia berkata, telah menyebutkan kepada kami Syahr dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Ghanm bahwa Abu Dzar telah menceritakan kepadanya dari Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah berfirman: "Kenapa kamu tidak menyembah-Ku dan tidak berharap kepada-Ku?. Sesungguhnya Aku adalah Dzat yang mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Wahai hamba-Ku, seandainya kamu menemui-Ku dengan membawa dosa sepenuh bumi selama tidak berbuat syirik kepada-Ku, niscaya Aku akan menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan." Abu Dzar menyebutkan, "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian semua adalah orang yang berdosa kecuali orang yang Aku telah mengampuninya…lalu ia menyebutkan hadits yang semakna, hanya saja ia menyebutkan, "Yang demikian itu karena Aku adalah Dzat yang Maha Pemurah, Maha kaya dan Maha mulia, pemberian-Ku cukup hanya dengan perkataan."

- Hadits Riwayat Ahmad

9.  Aku mendengar Abu Ayyub Al Anshari berkata; Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam menemui mereka lalu bersabda: " Rabb kalian menawariku antara tujuhpuluh ribu umatku masuk surga tanpa hisab atau simpanan disisiNya untuk ummatku." Sebagian sahabat bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah! Apakah Rabb baginda menyembunyikannya?. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam masuk rumah lalu keluar, beliau bertakbir lalu bersabda: " Rabbku menambahiku, setiap seribunya bersama tujuhpuluh ribu, dan simpanan disisiNya." Berkata Abu Ruhm: Hai Abu Ayyub! Menurutmu, simpanan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam itu apa? lalu orang-orang memakannya dengan mulut-mulut mereka. Mereka bertanya: menurutmu, apa maksud simpanan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam? Berkata Abu Ayyub: Biarkan orang itu dan aku akan memberitahu kalian tentang simpanan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam seperti yang aku kira, bahkan seperti orang yang yakin bahwa simpanan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam adalah firman Rabb: "Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang haq) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya seraya lisannya membenarkan hatinya, Aku memasukkannya ke surga."

- Hadits Riwayat Ahmad

10. dari Aisyah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dajjal tidak akan masuk Madinah dan tidak pula Makkah."

- Hadits Riwayat Ahmad

Komentar